Programmapunten

1 Mobiliteit

Mobiliteit is het verplaatsen van personen of goederen met bijvoorbeeld auto, fiets, trein of andere. In Lier is mobiliteit een zeer moeilijke kwestie vanwege het hoge aantal inwoners en passanten op een bescheiden oppervlakte. Sp.a Lier – Koningshooikt gelooft dat ze de eerste stappen mee kan zetten naar een oplossing voor het mobiliteitsprobleem.

1.1 Automatig Lier centrum

Als Sp.a Lier – Koningshooikt kiezen we resoluut voor een beter gebruik van ons Liers centrum door te opteren voor een beleid waarbij de voetganger en de fietser centraal staat.

Als eerste stap zien we een niet-doorrijdbaar centrum met de wagen als hoogste prioriteit. Dit moet leiden tot een autoluw centrum waar het fijn vertoeven is voor zowel voetganger als fietser. Slimme camera’s met nummerplaatherkenning in de Predikherenlaan moeten ervoor zorgen dat alleen inwoners van Lier, die binnen de ring wonen, door het centrum mogen rijden.

De belangrijkste verkeersader die Lier toegankelijk maakt voor autoverkeer moet de R16, de ring van Lier zijn.

1.2 Fietsstraten in Lier

Om de veiligheid te garanderen voor zowel fietser, voetganger als automobilist, zijn fietsstraten een must in het stadscentrum. In een fietsstraat mag het fietsverkeer niet voorbijgestoken worden door gemotoriseerde voertuigen.

Als enkele concrete voorstellen voor fietsstraten, hebben we onder andere:

  • begin Waterpoortstraat, Blokstraat, Huibrechtstraat en Koning Albertstraat tot aan de Grote Markt
  • begin Frederik Peltzerstraat, Kartuizersvest, Kolveniersvest en Kapucijnenvest tot aan Zimmerplein
  • begin Lisperstraat, Frederik Peltzerstraat tot aan de stadsvesten

1.3 Verbeterde verbinding van en naar Lier

Momenteel is de busverbinding Antwerpen – Lier ontoereikend. Hier moet aandacht gegeven worden aan een bus die later rijdt, ofwel een trein die zich als nachttrein inzet.

Ook willen wij een verbeterde busverbinding met Zandhoven en richting Malle/Zoersel.

1.4 Beperking busverkeer in het centrum

Een verbod op bussen door de Antwerpsestraat en het verminderen van gelede bussen door het centrum zal de veiligheid en de leefbaarheid ten goede komen. Kleinere, ecologische bussen kunnen het centrum bedienen en grotere bussen dienen op centrale plaatsen vertrekken naar de buurgemeenten.

1.5 Geen zwaar verkeer door centrum

We willen een charter opstellen dat geen zwaar vrachtverkeer boven 3,5 ton toelaat in het stadscentrum. De enige uitzondering hierop mag bestemmingsverkeer voor het laden en lossen zijn. Indien er toch zwaar verkeer noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor bepaalde projecten, dan willen we dat deze vrachtwagens zich niet voor of na schooltijd in de buurt van onze scholen begeven, om de veiligheid van de scholieren niet in het gedrang te brengen.

1.6 Toename aantal laadpalen in Lier centrum

Het aantal oplaadpunten voor elektrische wagens moet vergroot worden op belangrijke locaties in de stad, zoals o.a. aan het station, het zwembad, het cultuurcentrum, de bibliotheek, enz.

Deze oplaadpunten kunnen gecombineerd worden met parkeerplaatsen voor deelauto’s.

1.7 Autodelen promoten en duidelijke visie van de stad

Wagens moeten geleased kunnen worden naar behoefte (stadswagen of grotere gezinswagen voor bv. vakantie)

1.8 Parkeerplaatsen omvormen tot fietsparking

Lier centrum heeft dringend nood aan duidelijke parkeerplaats voor fietsers. Indien we naar de toekomst willen kijken dan moeten we opteren voor een beleid waarbij fietsers parkeerplaats krijgen die hun fiets beschermd tegen de meeste grillen.

We zijn van mening dat buurten/straten een aanvraag kunnen doen om een locatie te laten omvormen tot fietsparkeerplaats. Na de aanvraag zal er in de buurt nagegaan worden hoe groot de vraag is om zo in te schatten of en hoeveel fietsparkeerplaatsen voorzien moeten worden.

2 Sociaal Beleid

2.1 Meer sociale woningen en meer controle op duurzame leefbaarheidsidealen

De stad moet meer inzetten op betaalbare woningen waar mensen hun leven lang comfortabel kunnen wonen. Gezien de hoge huurprijzen in de stad is er meer dan ooit nood aan een betaalbaar alternatief dat er voor zorgt dat mensen uit kwetsbare milieus ook een waardige woonst vinden. Ook moeten nieuwbouwprojecten voldoen aan de standaarden voor levenslang wonen. D.w.z. dat nieuwe woningen geschikt moeten zijn voor mensen van alle leeftijdsgroepen en toegankelijk voor mensen met een beperking. De stad moet erop toezien dat nieuwe projecten inclusief blijven voor alle Lierenaars.

2.2 Het uitbreiden van sociale tewerkstelling

Hiermee willen we ons focussen op heractiveringsprojecten met een sociaal karakter. Er zijn al veel succesverhalen rond sociale tewerkstelling in Lier en hierin kan nog steeds verder gegaan worden. Wij willen projecten die bijdragen aan de stad en waar mensen te werk kunnen worden gesteld terwijl ze nieuwe vaardigheden aanleren, die ze later op de arbeidsmarkt kunnen gebruiken. Wij willen gefocuste projecten en geen sociale tewerkstelling in private bedrijven; de projecten horen in handen te zijn van de stad.

3 Sport & Cultuur

Onder de noemer Sport & Cultuur (met een grote C) zien wij de ontwikkelingen van alle sportactiviteiten en culturele bezigheden in Lier & Koningshooikt. Dit gaat van het kleinste theatergezelschap tot topsport op het hoogste niveau. Sp.a is ervan overtuigd dat beide bestedingen onze stad op de kaart (kunnen en moeten) zetten. Sport & Cultuur is niet enkel ontspanning voor zij die ernaar kijken of eraan deelnemen, maar staat tevens voor de ontwikkeling van personen en groepen die onze stad rijk is.

3.1 Ontwikkeling Hoge Velden

Het dossier van de Hoge Velden is een complex dossier dat al bijna 20 jaar aansleept. Vandaag heeft de stad ongeveer 77% van de gronden in haar bezit, waarbij de overige 23% mogelijk via harde onteigening moet verworven worden.
Sp.a Lier – Koningshooikt is voorstander om de aanleg van de Hoge Velden in handen van de stad te houden. Hierbij draagt de stad de kosten van onder andere de aanleg van de acht voetbalterreinen en de Finse piste. Indien de stad de ontwikkeling voor eigen rekening neemt, kan er tevens op toegezien worden dat de terreinen worden verhuurd aan alle Lierse voetbalploegen, zodat onze Lierse jeugd eindelijk terug in Lier kan voetballen.
Ook de amateur- en vriendenclubs kunnen aan een betaalbare prijs de accommodatie huren en zo hun hobby terug in eigen stad beoefenen. Met de nieuwe legislatuur moet er dringend geld voorzien worden voor de wegeniswerken van de Hoge Velden zodat iedereen op een veilige manier, en dan liefst met de fiets, het complex kan bereiken.

3.2 Nieuw Cultureel Centrum

Als Sp.a Lier – Koningshooikt vinden wij het belangrijk dat Lier een kwaliteitsvol en divers aanbod aan cultuuractiviteiten blijft voorzien voor iedereen, ongeacht afkomst of sociaal-economische situatie. Daarom geloven wij ook in een stevige investering in werking en infrastructuur.
Het huidige cultuurcentrum, CC De Mol, voldoet momenteel niet aan de noden en wensen van artiesten en programmatoren. Dit maakt het steeds moeilijker om ervoor te blijven zorgen dat er kwaliteitsvolle voorstellingen te zien zijn in Lier. Hiervoor willen wij meestappen in het verhaal dat door het cultuurcentrum zelf naar voren geschoven wordt. Dit houdt in: een nieuwbouw op de bestaande site, zodat Lier weer een cultuurcentrum heeft om trots op te zijn waar alle Lierenaren kunnen genieten van een geweldig aanbod aan voorstellingen.
Dit aanbod is uiteraard ook enkel mogelijk als we als stadsbestuur bereid zijn om onze bijdrage te leveren. Momenteel zijn de toelagen voor de werking van het cultuurcentrum bevroren, en dat al sinds het begin van de voormalige legislatuur. (Zie bronnen voor budgetgegevens.) Dit is een onhoudbare situatie voor de programmatoren die hard werken om Lier een hoogstaande culturele stad te houden. Als we willen dat Lier deze reputatie behoudt, dan moet de toelage voor de VZW Pro-Lier omhoog.
Daarbij zijn er naast de reguliere programmatie nog andere projecten die Pro-Lier op zich neemt die het aanzien van de stad verhogen. Locatieprojecten zoals Zomer in het Park en Sfinks Mundial Latino zorgen ervoor dat alle Lierenaren en bezoekers gratis van cultuur kunnen genieten. Deze evenementen zorgen voor een opwaardering van onze stad en moeten dus uitbreiden en sterker ondersteund worden dan op dit moment gebeurt. Dit soort projecten zijn de uitgelezen kans om eveneens de sociaal en financieel kwetsbare inwoners te voorzien van een cultureel aanbod.
Bronnen:
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/beleidsrapporten/Stad_Budgetnota_2017.pdf P.23
https://www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/beleidsrapporten/Budget_nota2014.pdf P.19

3.3 Minigolf

Een iets minder groot project dan de Hoge Velden maar even belangrijk vinden we het herstel van het minigolfterrein aan de stadsvesten. Dit bestaat al twintig jaar, maar ligt reeds enkele jaren te verkommeren en verdient een fikse opknapbeurt, zodat iedereen er opnieuw ten volle gebruik van kan maken.

3.4 Kunstgras leggen voetbalterrein sportvelden

Het voetbalveld van de sportvelden zou dringend voorzien moeten worden van kunstgras, zodat het veel vaker toegankelijk is in optimale omstandigheden. Dus een plaats waar iedereen zijn voetbalkunsten kan tonen, zich uitleven en verbeteren

3.5 Voetbalveldje Zevenbergen

Ook op het trapveldje van Zevenbergen zouden wij kunstgras aanleggen, zodat heel die slijkerige bedoening tot het verleden behoort en men ook in deze toffe wijk zich kan profileren als een Hazard, De Bruyne, Messi, Neymar, Courtois of een andere topper. Hetzelfde gelt ook voor de voetballende meisjes,  IEDEREEN uiteraard die wil voetballen moet hier welkom zijn.

3.6 Vernieuwing en uitbreiding accommodatie atletiekpiste

Naast Hoge Velden en de sportvelden verdient ook onze atletiekpiste de nodige aandacht. De toplaag van de atletiekpiste is reeds enkele jaren geleden vernieuwd, maar de huidige accommodatie is dringend aan vernieuwing en uitbreiding toe. De kantine zou op korte termijn moeten uitgebouwd worden. Deze barst namelijk uit haar voegen tijdens meetings en evenementen. Ook het sanitair en de douches zijn dringend aan vervanging en uitbreiding toe. Tevens is er nood aan een opwarmingsruimte naast de piste aan de kant van de Bloemmolens.

Onze twee Lierse atletiekclubs hebben beide een groot aantal leden, waaronder zeer veel Lierse jeugd. De clubs zijn bereid om een financiële inspanning te leveren of een gedeelte van de werkzaamheden op zich te nemen.

4 Participatie

4.1 Inspraak bij bouwprojecten

Als principe zien we klankbordgroepen als de uitgelezen mogelijkheid om deze visie te bekrachtigen.
Iedereen kan lid worden van een klankbordgroep, maar in de eerste plaats zullen omwonenden en belanghebbende organisaties en groeperingen gevraagd worden om te zetelen. Ook de stad zal natuurlijk deelnemen aan deze bijeenkomsten. Er wordt wel een engagement op lange termijn verwacht: vanaf het opmaken van de ontwerpregels tot en met de uitvoering van het concrete project. Gedurende dit proces komt de klankbordgroep regelmatig samen en formuleert ze voorstellen en aandachtspunten.
Er wordt verwacht dat de leden van de klankbordgroep de vergaderingen regelmatig opvolgen. De klankbordgroep wordt daarom ook uitdrukkelijk in zijn rol erkend door de stad. In een klankbordgroep worden weliswaar geen beslissingen genomen.
We blijven realistisch en zijn er ook van overtuigd dat een klankbordgroep niet de enige manier vormt om inspraak te geven.

4.2 Ombudsdienst voor vrijwilligers

Een lokale onafhankelijke dienst waar vrijwilligers terechtkunnen voor hulp, is voor Sp.a Lier – Koningshooikt een extra middel om (nieuwe) vrijwilligers aan te trekken. Momenteel ondersteunen vrijwilligers erg veel diensten; we willen ervoor zorgen dat deze mensen niet opbranden.

5 Stadsontwikkeling

Onder stadsontwikkeling begrijpen we alle acties die nodig zijn om de stad toegankelijker te maken voor iedereen. Dit gaat dan niet over de fysieke toegankelijkheid van onze stad, maar over aandachtspunten die verder moeten bekeken/ontwikkeld worden, waardoor de stad een plaats is die meegaat naar de toekomst.

5.1 Ophaling, verbeterd gebruik van OCT en GFT ophaling

Voor het ophalen van huisvuil betalen de inwoners van Lier momenteel 54 euro per jaar. Sp.a Lier – Koningshooikt pleit voor de afschaffing van deze jaarlijkse kost, die niet zou mogen doorgerekend worden aan de Lierenaars. Tevens moeten we garanties krijgen dat de OCT’s naar behoren werken of dat er een alternatief wordt aangeboden op korte termijn indien er zich toch problemen voordoen.
De ophaling van GFT vinden wij een prioriteit als we ons willen profileren als ecologische stad. Enkele jaren geleden waren we één van de voorlopers m.b.t. de ophaling van gemengd plastic. Dan kunnen we nu niet achterblijven door geen GFT op te halen.

5.2 Geen verplicht gebruik PMD of roze zak bij bezoek recyclagepark

Sp.a Lier – Koningshooikt pleit ervoor om de PMD-zak en de roze zak achterwege te laten als personen zelf PMD of plastic binnen brengen op het recyclagepark. De inwoner in kwestie heeft immers reeds de nodige actie ondernomen om zijn afval binnen te brengen en te recycleren. Indien we de zak weglaten, zal dit drempelverlagend werken.
Het gebruik van beide zakken kan bovendien niet garanderen dat onterechte artikelen niet mee in de container of opslag terechtkomen. Zodoende zien wij geen verder nut in het verplichten van het gebruik van beide zakken in dit geval.

5.3 Herbruikbare bekers/ecologische verpakking

In het kader van het verminderen van onze ecologische voetafdruk, moeten we vooruitkijken op alle vlakken. Onze stad heeft nood aan een duidelijke visie naar de toekomst wat betreft afvalbeleid.
We zien hierbij een extra stimulans voor organisaties die (extra) moeite doen om herbruikbare bekers te voorzien tijdens hun evenementen en wegwerp rietjes mijden. Reeds verschillende van onze kermissen gebruiken dan ook reeds gewone bier- en wijnglazen en ons jeugdhuis bezit enkel nog plastieken ruilbekers.
Indien een organisatie voor een evenement bestaat uit meer dan 20 vrijwilligers en waarbij de opkomst groter is dan 250 personen willen we deze financieel steunen bij het gebruik van deze ecologische alternatieven.